Organisatie

De afgelopen jaren heb ik verschillende evenementen (mede)georganiseerd en gepromoot. Het geeft mij voldoening om gelegenheden te creëren waar mensen samenkomen rondom een gedeelde passie en interesse. De uitwisseling van kennis en expertise tussen experts en niet-experts, de wetenschap en een breder publiek hoop ik daarmee te bevorderen. Ik ga tevreden naar huis als mensen niet alleen een leuke middag/avond hebben gehad maar ook iets hebben opgestoken.

Medewerker bestuurssecretariaat PThU

In de periode van 1 juni 2020 t/m 15 juli 2021 ben ik werkzaam als medewerker van het bestuurssecretariaat van de Protestantse Theologische Universiteit. In nauwe samenwerking met de andere bestuurssecretaresse organiseer ik bestuurlijke overleggen en draag ik bij aan de verslaglegging hiervan. Ook verzorg ik de ambtelijke ondersteuning van het projectteam strategie. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor de archivering bij het bestuurssecretariaat, beheer ik agenda’s, verzorg ik correspondentie en assisteer ik bij evenementen en academische plechtigheden.

Projectmanager Moral Compass Project

Het Moral Compass Project is een langlopend onderzoeksproject op de Protestantse Theologische Universiteit waarin verschillende wetenschappers op zoek zijn naar manieren om het transcendent goede ter sprake te brengen in de huidige moreel relativistische samenleving. Van januari t/m mei 2020 ondersteunde ik als interim projectmanager de projectleider, prof.dr. Maarten Wisse, bij alle voorkomende werkzaamheden binnen het project. Ik was voornamelijk verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van interne bijeenkomsten voor het projectteam, van een expert meeting met internationale wetenschappers en van bijeenkomsten met maatschappelijke en kerkelijke partners.

Symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World”

Samen met promovendi Jonathan Pater en Martijn Stoutjesdijk heb ik op 13 maart 2018 het symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World” georganiseerd. Doel van dit interdisciplinaire symposium was om de aan elkaar verwante genres van parabels, fabels en vergelijkingen beter te begrijpen in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Classici, nieuwtestamentici en judaïci verzorgden lezingen. Martijn, Jonathan en ik hebben samen het programma samengesteld, de sprekers aangeschreven, de werving verzorgd en het symposium voorgezeten. Met een opkomst van zo’n 35 aanwezigen en veel vruchtbare discussies was het symposium zeer geslaagd. Een verslag van ons symposium kunt u hier lezen. Op dit moment werken Martijn, Jonathan en ik aan de publicatie van een proceedings volume.

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën

Logo van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën: een donkerblauwe boekvorm met een witte letter lamed en de tekst 'Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën'

Sinds april 2019 ben ik als bestuurslid van Jonge Judaici afgevaardigd in het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. Deze “grote broer” van Jonge Judaici beoogt door het organiseren van studiedagen en bijeenkomsten de ontmoeting en samenwerking tussen collega-onderzoekers op het gebied van het jodendom te bevorderen. Als bestuurslid van het NGJS zal ik eveneens meedenken met thema’s en sprekers en assisteren bij de organisatie en communicatie van evenementen.

Jonge Judaici

Logo van Jonge Judaici: een lichtblauwe achtergrond met de donkerblauwe, gestileerde letters J J in de vorm van de letter sjin en met de tekst 'Jonge Judaici'

Van februari 2017 t/m juni 2020 ben ik bestuurslid van Jonge Judaici geweest. Jonge Judaici is een platform voor junior onderzoekers op het gebied van het jodendom. Het heeft als doel om het netwerk van deze junior onderzoekers te versterken (d.m.v. interne meetings) en om de zichtbaarheid van de joodse studies bij een breder publiek te vergroten (d.m.v. een jaarlijks publieksevenement). Als bestuurslid denk ik mee met thema’s en sprekers en draag ik bij aan de organisatie en communicatie van onze activiteiten. Ik heb onder andere meegewerkt aan “Verfilmd, geschilderd, beschreven: Jodendom en Gender” (27 mei 2018) en de “Nacht van het Jodendom: Vervolging en Verzet” (7 maart 2019). Als penningmeester was ik bovendien verantwoordelijk voor het beheer van onze financiën en het bijhouden van onze financiële administratie.

Abel Tasman Art Prize Werkgroep

logo van de Abel Tasman Art Prize: gele achtergrond met het silhouet van Abel Tasman en de naam 'Abel Tasman Art Prize'

Als oud-winnaar van de Abel Tasman Art Prize (2006) heb ik van december 2012 tot en met september 2014 zitting genomen in de Abel Tasman Art Prize werkgroep. Deze werkgroep organiseerde een kunstwedstrijd voor jongeren (de Abel Tasman Art Prize wedstrijd) in de gemeente Westerkwartier en verzorgt de reis van de Tasmaanse winnaar (van de Tasmaanse tegenhanger van de prijs) door Nederland. Juist in mijn zittingsperiode maakte de werkgroep een begin met het herijken van de doelstellingen van de prijs in het licht van de aanstaande fusiegemeente Westerkwartier. Naast de organisatorische en adviserende werkzaamheden van de werkgroep heb ik mij ingezet voor de publieke zichtbaarheid van de prijs. Op scholen heb ik presentaties gehouden over mijn gewonnen reis naar Tasmanië en op Facebook heb ik de Abel Tasman Art Prize Facebook-pagina opgezet en beheerd.