Organisatie

De afgelopen jaren heb ik in verschillende functies administratieve, bestuurlijke en organisatorische ervaring opgedaan. Ook heb ik verschillende evenementen (mede)georganiseerd en gepromoot. Het geeft mij voldoening om gelegenheden te creëren waar mensen samenkomen rondom een gedeelde passie en interesse. De uitwisseling van kennis en expertise tussen experts en niet-experts, de wetenschap en een breder publiek hoop ik daarmee te bevorderen. Ik ga tevreden naar huis als mensen niet alleen een leuke middag/avond hebben gehad maar ook iets hebben opgestoken.

Administratieve, bestuurlijke en organisatorische ervaring

Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 

Sinds april 2022 ben ik secretaris van het bestuur van de Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Onder de verantwoordelijkheid van dit bestuur worden bij Koninklijke Brill NV boeken in de gelijknamige serie uitgegeven. Als secretaris verzorg ik de correspondentie van het bestuur en notuleer ik de bestuursvergaderingen. Ook ben ik betrokken bij de organisatie van evenementen rondom boekpublicaties en de tweejaarlijkse CRINT essay prize.

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën

Logo van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën: een donkerblauwe boekvorm met een witte letter lamed en de tekst 'Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën'

Sinds april 2019 ben ik lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. Deze “grote broer” van Jonge Judaici beoogt door het organiseren van studiedagen en bijeenkomsten de ontmoeting en samenwerking tussen collega-onderzoekers op het gebied van het jodendom te bevorderen. Als bestuurslid van het NGJS denk ik mee met thema’s en sprekers en assisteer ik bij de organisatie en communicatie van evenementen. Ik beheer de website www.joodsestudies.nl.

Medewerker bestuurssecretariaat PThU

In de periode van 1 juni 2020 t/m 14 juli 2021 was ik werkzaam als medewerker van het bestuurssecretariaat van de Protestantse Theologische Universiteit. In nauwe samenwerking met de andere bestuurssecretaresse organiseerde ik bestuurlijke overleggen en droeg ik bij aan de verslaglegging hiervan. Ook verzorgde ik de ambtelijke ondersteuning van het projectteam strategie. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor de archivering bij het bestuurssecretariaat, beheerde ik agenda’s, verzorgde ik correspondentie en assisteerde ik bij evenementen en academische plechtigheden.

Projectmanager Moral Compass Project

Het Moral Compass Project is een langlopend onderzoeksproject op de Protestantse Theologische Universiteit waarin verschillende wetenschappers op zoek zijn naar manieren om het transcendent goede ter sprake te brengen in de huidige moreel relativistische samenleving. Van januari t/m mei 2020 ondersteunde ik als interim projectmanager de projectleider, prof.dr. Maarten Wisse, bij alle voorkomende werkzaamheden binnen het project. Ik was voornamelijk verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van interne bijeenkomsten voor het projectteam, van een expert meeting met internationale wetenschappers en van bijeenkomsten met maatschappelijke en kerkelijke partners.

Jonge Judaici

Logo van Jonge Judaici: een lichtblauwe achtergrond met de donkerblauwe, gestileerde letters J J in de vorm van de letter sjin en met de tekst 'Jonge Judaici'

Van februari 2017 t/m juni 2020 was ik bestuurslid van Jonge Judaici. Jonge Judaici is een platform voor junior onderzoekers op het gebied van het jodendom. Het heeft als doel om het netwerk van deze junior onderzoekers te versterken (d.m.v. interne meetings) en om de zichtbaarheid van de joodse studies bij een breder publiek te vergroten (d.m.v. een jaarlijks publieksevenement). Als bestuurslid dacht ik mee met thema’s en sprekers en droeg ik bij aan de organisatie en communicatie van onze activiteiten. Ik heb onder andere meegewerkt aan “Verfilmd, geschilderd, beschreven: Jodendom en Gender” (27 mei 2018) en de “Nacht van het Jodendom: Vervolging en Verzet” (7 maart 2019). Als penningmeester was ik bovendien verantwoordelijk voor het beheer van onze financiën en het bijhouden van onze financiële administratie.

Abel Tasman Art Prize Werkgroep

logo van de Abel Tasman Art Prize: gele achtergrond met het silhouet van Abel Tasman en de naam 'Abel Tasman Art Prize'

Als oud-winnaar van de Abel Tasman Art Prize (2006) heb ik van december 2012 tot en met september 2014 zitting genomen in de Abel Tasman Art Prize werkgroep. Deze werkgroep organiseerde een kunstwedstrijd voor jongeren (de Abel Tasman Art Prize wedstrijd) in de gemeente Westerkwartier en verzorgt de reis van de Tasmaanse winnaar (van de Tasmaanse tegenhanger van de prijs) door Nederland. Juist in mijn zittingsperiode maakte de werkgroep een begin met het herijken van de doelstellingen van de prijs in het licht van de aanstaande fusiegemeente Westerkwartier. Naast de organisatorische en adviserende werkzaamheden van de werkgroep heb ik mij ingezet voor de publieke zichtbaarheid van de prijs. Op scholen heb ik presentaties gehouden over mijn gewonnen reis naar Tasmanië en op Facebook heb ik de Abel Tasman Art Prize Facebook-pagina opgezet en beheerd.

Georganiseerde evenementen

Symposium “Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian Contexts”

Op 1 en 2 juni 2022 organiseerde ik samen met dr. Seth Bledsoe het symposium “Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian Contexts” in de Filmzaal van de PThU in Amsterdam. Doel van dit interdisciplinaire symposium was om de verschillende visies op ouderdom en omgang met ouderen in de Hebreeuwse Bijbel, het vroege en rabbijnse jodendom, het Nieuwe Testament en het vroege christendom en de Grieks-Romeinse wereld te bestuderen. Experts uit verschillende disciplines gaven een lezing, waaronder een keynote lezing door prof.dr. Mira Balberg, die samen met dr. Haim Weiss recentelijk het boek When Near Becomes Far (Oxford: Oxford University Press, 2021) heeft uitgegeven. Het volledige programma is hier te vinden: https://albertinaoegema.nl/symposium-conceptualizing-old-age-in-ancient-jewish-and-early-christian-contexts/.

Symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World”

Samen met promovendi Jonathan Pater en Martijn Stoutjesdijk heb ik op 13 maart 2018 het symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World” georganiseerd. Doel van dit interdisciplinaire symposium was om de aan elkaar verwante genres van parabels, fabels en vergelijkingen beter te begrijpen in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Classici, nieuwtestamentici en judaïci verzorgden lezingen. Martijn, Jonathan en ik hebben samen het programma samengesteld, de sprekers aangeschreven, de werving verzorgd en het symposium voorgezeten. Met een opkomst van zo’n 35 aanwezigen en veel vruchtbare discussies was het symposium zeer geslaagd. Een verslag van ons symposium kunt u hier lezen. Op dit moment werken Martijn, Jonathan en ik aan de publicatie van een proceedings volume.