Publicatie Overcoming Dichotomies

Feestelijk nieuws: In juli 2022 is onze bundel Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World bij Mohr Siebeck verschenen. Deze bundel, die ik samen met Martijn Stoutjesdijk en Jonathan Pater heb geredigeerd, biedt een interdisciplinaire studie van parabels, fabels en andere vormen van narratieve vergelijking in Griekse, Romeinse, Joodse en christelijke bronnen in de oudheid. Ondanks al hun verschillen bestaan er veel interessante overeenkomsten tussen deze genres. Ze zijn echter zelden in onderlinge samenhang bestudeerd. Aan dit vergelijkende onderzoek beoogt onze bundel een bijdrage te leveren.

De zestien bijdragen in onze bundel zijn geschreven door classici, Judaici en nieuwtestamentici. Tezamen laten deze studies zien dat antieke bronnen vol met vormen van narratieve vergelijking zitten. Herhaaldelijk wijzen de auteurs erop dat deze parabels, fabels en vergelijkingen niet als aparte genres met onderscheiden literaire kenmerken moeten worden gezien, maar dat de grenzen tussen deze bronnen fluïde zijn. Bovendien maken de vertellers van deze teksten gebruik van een gedeelde poel aan verhaalmotieven, narratieve patronen en personages. Veel bijdragen in onze bundel onderzoeken de wijze waarop joodse en christelijke parabels een specifieke fabel of fabelthema opnemen en dit aanpassen aan hun culturele, religieuze en etnische achtergronden. Aangezien deze parabels, fabels en vergelijkingen zowel het product zijn van “lage” tradities (bijv. in slavencontexten) als van “hoge” tradities (bijv. retorische training), spraken deze teksten mensen met veel verschillende sociaaleconomische, culturele, religieuze en etnische achtergronden aan. Waarschijnlijk schuilt daarin de kracht van deze verhalen.

Albertina Oegema overhandigt het eerste exemplaar aan dr. Eric Ottenheijm

Op 23 september 2022 hebben Martijn, Jonathan en ik een hybride boekpresentatie georganiseerd voor ons parabelteam, auteurs, collega’s en andere belangstellenden. Tijdens deze boekpresentatie had ik de eer om het eerste exemplaar te overhandigen aan dr. Eric Ottenheijm, de leider van ons NWO-project “Parables and the Partings of the Ways.” Het thema van de boekpresentatie was “Continuing the Conversation.” Dr. Eric Ottenheijm, prof.dr. Gerard Boter, prof.dr. Caroline Vander Stichele en dr. Justin Strong reflecteerden vanuit de studie van rabbijnse, klassieke en vroegchristelijke bronnen op de bijdrage van onze bundel aan hun onderzoeksveld en de wijze waarop het vergelijkende onderzoek naar parabels, fabels en vergelijkingen verder zou kunnen worden gebracht. Voor een verslag van de bijeenkomst, zie https://parabelproject.nl/overcoming-dichotomies-a-successful-book-launch/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *